• Tilitoimisto Minea

Kirjanpidon termit tutuiksi

Kirjanpidon sanasto voi tuntua toisinaan vaikealta sillisalaatilta. Vaikka osaava ja ammattitaitoinen kirjanpitäjä on kultaakin arvokkaampi aarre yritykselle, on yrittäjän kuitenkin hyvä muistaa, että ensisijainen velvollisuus kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tietojen oikeellisuudesta on yrityksellä. Näin ollen kirjanpidon termien ymmärtäminen on myös yrittäjälle tärkeää.


Kokosimme tähän pienen sanakirjan, josta löydät tyypillisiä taloushallinnon ja kirjanpidon termejä. Sanakirjan luettuasi ymmärrät paremmin, mistä kirjanpitäjäsi puhuu, kun hän kysyy esimerkiksi aktivoimisesta tai jaksottamisesta.


A B D E J K L M N O P R S T U V Y


Aktivointi

Menojen, joista todennäköisesti kertyy myöhemmin tuloja, kirjaaminen taseeseen. Aktivoidut kulut tuloutetaan takaisin tuloslaskelmaan joko poistoilla tai muutoin tulouttamalla silloin, kun niistä ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa.


Arvonlisävero (alv)

Arvonlisävero eli ALV on yleinen kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan ja, jonka myyjä tilittää verottajalle. Jos yritys tekee arvonlisäverollisen oston, jota käytetään yritystoiminnassa, voi yritys vähentää tämän omassa verotuksessa.


Bruttohinta

Sama kuin verollinen hinta.


Budjetti

Talouden suunnitelma tai talousarvio, jota käytetään apuna liiketoiminnan ennakoimisessa ja taloudellisen tilanteen hahmottamisessa. Voidaan tehdä eri pituisille ajanjaksoille.


Dimensio

Kts. Kustannuspaikka


Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisteri tarkoittaa Verohallinnon rekisteriä, johon liittymällä yritys osoittaa hoitavansa verotusasiansa.


Ennakkovero

Ennakkovero on yrityksen Verohallinnolle etukäteen maksama tuloveron arvioitu määrä. Verohallinto määrää ennakkoveron yrityksen arvioiman verotettavan tulon perusteella, mutta ennakkoveroa voi myös itse hakea ja tarvittaessa ennakkoveron määrään voi hakea myös muutosta kesken tilikauden.


Jaksotus/jaksottaminen

Tarkoittaa tulojen tai menojen siirtämistä myöhemmäksi tai aikaisemmaksi. Jaksottamisen avulla tulolaskennan eri osat päätyvät oikeille aikakausille, mikä antaa täsmällisemmän tuloksen tietyltä kaudelta.


Kassavirta

Yrityksen rahaliikenne eli pankkitilin tai käteisvarojen läpi kulkeva raha. Mikäli kuluja on enemmän kuin tuloja, on kassa epätasapainossa ja puhutaan kassavajeesta. Kassavirran seuraaminen ja sen tasapainossa pitäminen on tärkeää, sillä pahimmassa tapauksessa kassavaje voi johtaa konkurssiin.


Kiinteät kulut

Yritystoiminnan vakiona pysyvät kustannukset, jotka eivät suoranaisesti riipu tuotannosta tai myynnistä esim. vuokrat, kirjanpito, vakuutukset, palkat yms.


Kustannuspaikka


Mikäli halutaan seurata tiettyjen yrityksen toimintoja tarkemmalla tasolla, voidaan kirjanpitoon luoda kustannuspaikkoja. Kustannuspaikalle kohdistetaan esimerkiksi tietyn tiimin tai projekti tulot ja menot, jolloin saadaan parempi kuva liiketoiminnan kehittymisestä. Kustannuspaikasta käytetään myös nimeä dimensio.


Käyttöpääoma

Yritystoimintaan sitoutuneen rahan määrä eli se kaikki rahamäärä, jolla maksetaan yrityksen kulut ennen kuin asiakkaalta on saatu rahaa yrityksen kassaan.


Käyttöomaisuus

Kaikki liiketoiminnan käyttöön hankitut koneet, laitteet sekä rakennukset. Käyttöomaisuuteen lasketaan myös esimerkiksi maa-alueet ja arvopaperit.


Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Yleissäännön mukaan myyjä tilittää arvonlisäveron eteenpäin valtiolle. Käänteisessä arvonlisäverossa veron tilittää myyjän sijasta ostaja.


Liikevaihto

Yrityksen tuotteista tai palveluista saadut tulot ilman arvonlisäveroa.


Liiketulos

Tuloslaskelman ensimmäinen välitulos, joka kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.


Likviditeetti

Kuvaa maksuvalmiutta eli yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista.


Lomapalkkavaraus

Kertyneiltä lomapäiviltä maksetaan henkilöstölle työssäoloajan palkan sijaan lomapalkkaa. Lomapalkkavaraus kirjataan taseeseen henkilöstölle kertyneiden lomapäivien mukaan ja sitä puretaan tulokseen pidettyjen lomapäivien mukaan. Lomapalkkavaraus kasvaa, kun henkilöstö käy töissä ja kerryttää lomapäiviä. Kun varsinaiset lomapäivät koittavat, henkilöstölle maksetaan lomapalkkaa, ja varausta puretaan.


Luottotappio

Luottotappio on myyjälle syntyvä tappio, kun avoimeen laskuun ei saada suoritusta velallisen maksukyvyttömyyden, tai esimerkiksi konkurssin vuoksi.


Maksuperuste (kirjanpito)

Maksuperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot kirjataan maksun mukaisen päiväyksen mukaisesti.


Muuttuvat kulut

Materiaali- ja ostopalvelukulut, jotka vaihtelevat valmistettavan tuotteen tai suoritettavan palvelun määrän mukaan.

Myyntikate

Osoittaa, kuinka paljon myynnin tuotoista jää kattamaan kiinteitä kustannuksia. Myyntikate lasketaan vähentämällä myyntihinnasta muuttuvat kustannukset: Myyntihinta - muuttuvat kustannukset = Myyntikate


Nettohinta

Hinta, josta on huomioitu alennukset ja vähennetty arvonlisävero.


Nettotulos

Sama kuin tilikauden tulos eli liiketoiminnan tulos, josta on vähennetty verot.


Oma-aloitteiset verot

Suoritukset, jotka tehdään Verohallinnolle ilman, että niistä tulee erillistä maksupyyntöä tai laskua, kuten alv, lähdeverot ja ennakonpidätykset.


Oma pääoma

Se pääoman osuus, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Muodostuu sijoitetusta pääomasta, mahdollisista rahastoista sekä kertyneistä voittovaroista eli edellisen tilikauden voittovaroista ja tilikauden tuloksesta.


Osatuloutus

Laskentatapa, jolla tasataan yrityksen tulosta kirjanpitoon, kun tehdään isompia, pitkäaikaisia projekteja. Valmistusasteen mukaisessa osatuloutuksessa, tuloutetaan projektin summaa kuukausittain yrityksen kirjanpitoon valmiusasteen perusteella, jolloin liikevaihto ja tulos kertyvät eri tilikausille tasaisesti. Luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa tuloutus tapahtuu vasta kohteen valmistuttua myytyyn osuuteen perustuen.


Osinko

Yrityksen omistajille jakama voitto-osuus.


Poisto

Tarkoittaa pitkävaikutteisen kulujen jaksottamista eri vuosille. Poisto huomioi hankinnan kulumisen ja ikääntymisen arvonvähentymisenä. Tavallisia poistettavia hankintoja ovat koneet ja kalusto, rakennukset sekä rakennelmat. Sen sijaan aineettomista hyödykkeistä ei yleensä tehdä poistoja ellei sitten odoteta esimerkiksi IT-järjestelmän tai muun hyödykkeen tuovan yritykselle merkittävää tuloa.


Reskontra

Osa kirjanpitoa, jossa on lueteltuina yrityksen tapahtumat. Ostoreskontra on luettelo ostoveloista eli saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta. Myyntireskontra on taas luettelo myyntisaatavista, lähetetyistä laskuista ja niihin saapuneista suorituksista


Sisäinen laskenta

Tarkoittaa samaa kuin johdon laskentatoimi. Tehtävänä on tuottaa yrityksen johdolle laskelmia päätöksenteon tueksi sekä parantaa yrityksen toiminnan johdettavuutta.


Suoriteperuste (kirjanpito)

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa, tapahtumat kirjataan luovutuspäivän (myynti) tai vastaanottamispäivän (osto) mukaan. Yleensä tämä tarkoittaa pääsääntöisesti, että kirjaukset tehdään laskupäivän mukaan.


SVOP, sijoitettu vapaa oma pääoma

Vapaata omaa pääomaa, jota voidaan käyttää varojen jaossa. SVOP ei ole laina vaan sijoitus, joka kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta eikä siten merkitä kirjanpidossa vieraaseen pääomaan, kuten pääomalaina. SVOP:lle ei voida maksaa korkoa kuten pääomalainalle.


Tase

Osoittaa yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman valittuun päivään mennessä. Taseessa on kaksi puolta, toinen kertoo varallisuuden ja toinen sen millä varallisuus on rahoitettu.


Tilikausi

Ajanjakso, jonka aikaisesta kirjanpitomateriaalista tehdään tilinpäätös. On yleensä 12 kuukauden mittainen, mutta poikkeustilanteissa tilikausi voi olla myös 6-18 kuukautta.


Tilikauden tulos

Tuloslaskelman viimeinen rivi eli sama kuin nettotulos.


Tilinpäätös

Tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman ja jonka laadinnan muotoseikoista määrää kirjanpitolaki. Koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta sekä tarvittavista liitetiedoista. Tilinpäätös tehdään vuosittain viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


Tosite

Sähköinen tai paperinen kuitti tai sopimus, joka todentaa liiketapahtuman kirjanpidossa. Tositteen tulee olla kirjanpitolain mukaan järjestelmällisesti numeroitu tai muutoin yksilöity.

Tuloslaskelma

Kuvaa yrityksen toiminnan kannattavuutta tietyltä ajanjaksolta eli listaa päättyneen jakson tulot ja menot, joista kertyvät yrityksen varsinaiset tuotot ja kulut.


Työantajarekisteri

Verohallinnon ylläpitämä rekisteriä, johon on listattu tiedot säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista.


Ulkoinen laskenta

Ulkoisen laskennan tarkoitus on tuottaa laskelmia yrityksen ulkoisille sidosryhmille, kuten verottajalle, sijoittajille, rahoittajille ja muille viranomaisille. Ulkoinen laskenta perustuu kirjanpitoon ja sen tärkein raportti on tilinpäätös.


Vaihto-omaisuus

Yrityksen vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettaviksi suunnitellut hyödykkeet. Riippuen yrityksen toiminnan luonteesta, on myös täysin mahdollista, että vaihto-omaisuutta ei ole.


Vieras pääoma

Ulkopuolisten tahojen sijoittama pääoma eli laina, jolla on aina takaisinmaksuvelvollisuus.


Yksityisotto

Yksityisen elinkeinoharjoittajan eli toiminimen versio palkan nostamisesta. Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja ottaa toiminimensä tililtä rahaa omaan käyttöönsä, kutsutaan sitä yksityisotoksi. Vaikka nosto ei olekaan palkan nostamista varsinaisesti, käytetään termiä arkikielessä samassa mielessä. Vastaavasti yksityissijoituksella tarkoitetaan yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminimen tilille siirtämää rahaa.


#talous #taloushallinto #kirjanpito #tilitoimistominea