top of page
  • Tilitoimisto Minea

Mitä tilinpäätös kertoo?

Useissa yrityksissä tilikausi on päättynyt vuoden vaihteessa ja tilinpäätökset alkavat olemaan valmiita. Moni yrittäjä kuitenkin miettii, miten valmista tilinpäätöstä tulisi tulkita ja mitä se kertoo. Tässä blogissa kerromme, mihin tilinpäätöksessä kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä luvuista voidaan päätellä.


Mikä on tilinpäätös?


Tilinpäätöksellä tarkoitetaan ”raporttia”, joka kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuustilanteen. Tilinpäätös perustuu yrityksen tilikauden kirjanpitoon ja se kokoaa yhteen menneet tapahtumat. Tilinpäätös sisältää ainakin tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon. Tilinpäätöksen perusteella laskettavista tunnusluvuista voidaan päätellä mm. yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Tilinpäätös toimii myös pohjana veroilmoitukselle, joka puolestaan määrittää kuinka paljon yritys maksaa yritys- eli yhteisöveroa. Lisäksi tilinpäätös määrittää yrityksen jakokelpoiset varat, joista voidaan jakaa osinkoa. Tilinpäätös toimii myös sidosryhmien kuten esimerkiksi rahoittajien työkaluna yrityksen asemaa arvioitaessa. Yritystä myytäessä tilinpäätökset auttavat myös oikean kauppahinnan määrittämisessä.


Tuloslaskelma kuvaa toimintojen kannattavuuden


Tilinpäätöstä tarkasteltaessa ensimmäisenä kannattaa vilkaista tuloslaskelmaa, joka kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä tilikauden tuloksen. Ennen kaikkea tuloslaskelmasta nähdään, kuinka mennyt tilikausi on sujunut kannattavuuden näkökulmasta. Oliko tilikauden liikevaihto riittävä kattamaan kaikki muuttuvat ja kiinteät kulut, päästiinkö voitolle vai tuliko takkiin? Onko tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu oikealla tasolla?


Tuloslaskelmasta kannattaa liikevaihdon lisäksi katsoa seuraavat luvut: liiketulos, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä tilikauden tulos. Liiketulos kertoo varsinaisen toiminnan kannattavuudesta ja se saadaan vähentämällä liikevaihdosta kulut, joiden avulla liikevaihto on saatu aikaan. Näitä ovat mm. henkilöstökulut, materiaalien ostot, poistot ja muut liiketoiminnan kiinteät kulut. Kun liiketuloksesta vähennetään vielä rahoituskulut, saadaan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Kun lopuksi toiminnasta on vähennetty muut kulut ja verot, saadaan selville tuloslaskelman viimeinen rivi eli tilikauden tulos.


Toiminnan kannattavuutta voidaan arvioida myös liikevaihtoon suhteutettujen katemittareiden avulla. Yleisimpiä liikevaihtoon suhteutettuja mittareita ovat: myyntikate%, käyttökate%, liiketulos% ja nettotulos%.


Tuloslaskelman lukuja kannattaa aina verrata myös edellisvuoden lukuihin ja analysoida havaitut poikkeamat. Vertaa niin tuottoja kuin kulueriä ja etsi poikkeamien syyt. Mikäli menneelle tilikaudelle on laadittu budjetti, kannattaa toteutuneita lukuja peilata myös siihen. Näin nähdään, kuinka hyvin ennusteet pitivät tai eivät pitäneet paikkaansa. Analysoimalla ja vertaamalla lukuja saa arvokasta oppia tulevia vuosia varten ja oppii ymmärtämään omaa liiketoimintaa paremmin.

On kuitenkin muistettava, että tuloslaskelman luvut eivät pelkästään kerro kaikkea yrityksen menestymisestä. Voitollinen vuosi on voinut tulla täysin vieraan rahan voimina tai tappiollinen vuosi on voinut johtua puhtaasti verotuksellisista syistä. Tämän vuoksi tuloslaskelman lisäksi kannattaa tutustua taseeseen, joka tarjoaa lisänäkemystä yrityksen tilaan.

Tase kertoo varat ja velat


Tase kuvaa yrityksen taloudellisen aseman tilikauden viimeisenä eli tilinpäätöspäivänä. Taseessa on kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa, joiden loppusummien tulee aina täsmätä. Mikäli taseen loppusummat eivät täsmää, on kirjanpidossa virhe. Mikäli myös tuloslaskelman tilikauden voitto ja taseessa esitetty tilikauden voitto eroavat, on kirjanpidossa tällöinkin virhe, joka tulee oikaista.


Taseesta vastaavaa-puolelta eli varallisuuspuolelta nähdään mm. kaluston ja varaston arvo, yrityksen myynti- ja muut saatavat sekä pankkitilin saldo. Vastattavaa eli velkapuolelta nähdään mm. yrityksen osakepääoma, edellisten tilikausien voitot ja tappiot, yritykseen tehdyt sijoitukset (esim. SVOP-rahasto, pääomalaina), ostovelat, verovelat ja muut velat. Taseen lukuja silmäillessä ei kannata ihan kaikkiin riveihin takertua, mutta huomiota kannattaa ainakin suunnata omaan pääomaan.


Oma pääoma on käytännössä varojen ja velkojen erotus. Mikäli oma pääoma on negatiivinen, on yrityksen velat suuremmat kuin varat. Vaikka tilikauden tulos olisi positiivinen, voi aikaisempien vuosien tappioiden tai voitonjaon seurauksena oma pääoma olla menetetty eikä yrityksen toiminta kannata nykyisenlaisena. Oman pääoman menetys ei käy ilmi tuloslaskelmasta, joten siksi oman pääoman silmällä pitäminen on tärkeää. Osakeyhtiölain säännösten mukaan oman pääoman menettämisestä tulee tehdä myös merkintä Patentti- ja rekisterihallitukselle ja siitä tulee merkintä julkiseen rekisteriin. Mikäli rekisteröintimerkintä halutaan välttää, tulee yhtiöön sijoittaa varoja esim. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai pääomalainan muodossa. Pääomalainaa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti esitetä oman pääoman osana vaan vieraana pääomana, mutta tietyin ehdoin pääomalaina voi olla osa omaa pääomaa.


Oman pääoman lisäksi taseesta kannattaa myös vilkaista miltä pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen suhde näyttää verrattuna pitkä- ja lyhytaikaisiin saamisiin. Näin saadaan viitteitä yrityksen maksuvalmiudesta. Epätasapainoinen suhde saattaa olla merkki edessä olevasta maksuvalmiuskriisistä. Yleisesti voidaan sanoa, että maksuvalmius on kunnossa, mikäli yritys pystyy kattamaan lyhytaikaisella rahoitusomaisuudella (mm. rahat ja pankkisaamiset, myyntisaamiset sekä siirtosaamiset) lyhytaikaiset velat. Lyhytaikaista rahoitusomaisuutta olisi hyvä olla kerrytettynä aina vähintään kolmen kuukauden kiinteiden kulujen ja eli juoksevien kulujen verran jemmaan pahanpäivän varalle.


Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on hyvä tarkastella myös oman ja vieraan pääoman suhdetta ja siinä havaittuja muutoksia. Mitä enemmän yrityksellä on korollista velkaa suhteessa taseen loppusummaan sekä oman pääoman määrään, sitä heikompi yrityksen vakavaraisuus on ja sitä suurempi rahoitusriski yritykseen kohdistuu. Vakavaraisella yrityksellä vieraan pääoman osuus koko pääomasta ei ole liian suuri, jolloin yritys pystyy vaivatta selviytymään vieraaseen pääomaan liittyvistä korkomaksuista sekä lyhennyksistä. Yrityksen vakavaraisuutta voidaan mitata mm. omavaraisuus- ja velkaantuneisuusasteen sekä suhteellisen velkaantuneisuusasteen avulla.


Kuten aiemmin tuloslaskelman kohdalla, myös tasetta kannattaa verrata aina edellisen tilikauden lukuihin. Kaupparekisteristä saa myös ostettua yritysten tilinpäätöstietoja, joiden avulla voi kartuttaa yleistä toimialatuntemusta sekä analysoida kuinka yritykselläsi menee suhteessa muihin saman alan toimijoihin verrattuna.


Liitetiedot antavat täydentäviä tietoja


Tuloslaskelman ja taseen lisäksi kannattaa myös tutustua tilinpäätöksen liitetietoihin, jotka kertovat perusteet tilinpäätöksen toteutukselle. Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalle syntyisi oikea ja riittävä kuva toiminnan laajuudesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetietojen laajuus ja sisältövaatimukset riippuvat yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. Pienissä yrityksissä liitetiedoissa kerrotaan asioita, jotka suurissa yrityksissä on kerrottuna toimintakertomuksessa. Myös rahoituslaskema kuuluu tilinpäätökseen, mutta sen laatiminen riippuu yrityksen koosta eikä sitä vaadita pieniltä yhtiöiltä.


Apua tilinpäätöksen tulkintaan


Mikäli tilipäätöslukujen tulkitseminen tuntuu vaikealta, kannattaa aina kääntyä kirjanpitäjämme tai controllerimme puoleen. Tehtävänämme ei ole vain tuottaa tilinpäätökseen tarvittavia tietoja, vaan auttaa sinua ymmärtämään millainen yrityksesi taloudellinen tilanne on ja miten sitä voi kehittää. Ota siis rohkeasti yhteyttä – me Minealla autamme kyllä!


#tilinpäätöksentulkinta #kirjanpito #taloushallinto #tilitoimistomineabottom of page