• Tilitoimisto Minea

Tulossa pian: Yritysten kustannustuki 2.kierros

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi vuoden viimeisinä päivinä, kun tarvittavat lakimuutokset on hyväksytty. Toinen kierros on jatkoa viime kesän kustannustukikierrokselle, joka päättyi elokuun lopussa. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista palkka- ja muista kuluista (esim. vuokrat).


Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta muutoksena aiempaan liikevaihdon alaraja on poistettu ja tukikautta on jatkettu viiteen kuukauteen (1.6-31.10.2020) aiemmasta kahdesta kuukaudesta. Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia, kunhan koronaepidemian seurauksiin myönnetyt tuet eivät ylitä

800 000 euron ylärajaa.


Uutta kierrosta haetaan Valtiokonttorista, joka tiedottaa tarkemmin haun alkamisesta. Valtiokonttori arvioi, että hakemusten käsittely voidaan aloittaa heti, kun laki on hyväksytty eduskunnassa ja valtioneuvoston asetus toimialoista on annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla.


Kustannustukeen liittyvät vahvistetut ja ajantasaiset tiedot sekä ohjeet löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta.


Lisää tietoa löytyy myös Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta: Kysymyksiä ja vastauksia hallituksen esityksestä kustannustuen uudelleen käyttöönottamisesta.


YRITTÄJÄ - TEE NÄMÄ ENNEN HAKEMISTA


Kustannustuen hakemiseen voi valmistautua jo nyt ennakoivasti. Yrityksen kannattaa tarkistaa, että seuraavat Valtiokonttorin ja Suomen Yrittäjien listaamat asiat tuen hakemista varten ovat kunnossa:

  • Arvioi yrityksesi taloudellinen tilanne

Tuen hakemista varten on hyvä arvioida, onko yrityksen päätoimiala kärsinyt koronapandemiasta. Kustannustuen saamisen yleinen edellytys on, että yrityksen päätoimialan tilikauden liikevaihto on vähintään 10 %:ia pienempi kuin vertailukaudella.


Kuten kustannustuen ensimmäisellä kierrokselle myös toisella hakukierroksella tulee arvioida yrityksen liikevaihdon alenema. Tuen ehtona on, että tukea hakevan yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 %:ia verrattuna saman ajankohdan vuoden 2019 liikevaihtoon.

  • Arvioi yrityksen kulut

Yrityksen kannattaa arvioida valmiiksi, miten paljon kustannustuen ehdoissa mainittuja kuluja sillä on. Kyse on sellaisista kuluista, joita yritys ei voi sopeuttaa, vaikka sen toiminta supistuu ja myynti vähenee. Joustamattomat juoksevat kulut voivat yrityskohtaisesti olla hyvinkin erilaisia. Tällaisiin kuluihin luettaisiin muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Kuluja voivat olla myös lopullisiksi osoittautuneet yrityksen suorittamat ennakkomaksut. Kuluihin ei lueta esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja, uusia investointeja ja sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.


Lisäksi kulujen tulee olla lopullisia ja kohdistua tukikauteen, joka on kesä-lokakuu 2020. Myöhemmin tukikauden jälkeen esimerkiksi alennuksena hakijan hyväksi luettavia kuluja ei voida korvata. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa tiedot todellisista tukikauden toteutuneista kuluista myös jälkikäteen, jotta tukimäärä voidaan oikaista todellisuutta vastaavaksi.


Myös sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Tällöin korvaus voidaan suorittaa ainoastaan siitä määrästä, joka ei ole toiminnan alentuneen volyymin takia joustanut.


Myös välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan tai liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämä koskee myös liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden välttämättömästä ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia.

  • Tee alv-ilmoitus ajallaan

Liikevaihdon alenema todennetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perustella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan, jolloin voit nopeuttaa mahdollisen kustannustuen saamista.

  • Tee Suomi.fi-valtuutus

Suomi.fi-valtuutuksella tukihakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä.


Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.


Kun annat tai pyydät valtuuden, valitset ensin henkilöt tai yritykset. Sen jälkeen valitset asiat, joita valtuus koskee. Lopuksi määrittelet valtuuden voimassaoloajan. Kun annat valtuuden, se on voimassa siitä päivästä lähtien, jonka olet määritellyt valtuuden alkamispäiväksi. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun vastaanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.


Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeutesi tarkistetaan valtuusrekisteristä.

  • Tarkista Verohallinnolle ilmoittamasi tilinumero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVerossa.


#kustannustuki #koronatuki #yrittäjät #tilitoimistominea